Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Thiên nhiên kỳ thú

Chú đại bi - Thầy Thích Trí Thoát tụng

Thoát Vòng Sinh Tử - ca sĩ Nguyễn Đức

12 Lời đại nguyện của Quán Âm Bồ Tát

Nam Mô Nhất niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai, thường cư Nam hải nguyện Nam Mô trụ Ta bà, U minh giới, Quán Âm Như Lai, tầm thanh cứu khổ nguyện Nam mô hàng tà ma, trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai, năng trừ nguy hiểm nguyện Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quán Âm Như Lai, cam lộ sái tâm nguyện Nam mô Đại từ bi, năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai, thường hằng bình đẳng nguyện Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quán Âm Như Lai, thệ diệt tam đồ nguyện Nam mô vọng nam nham cần lễ bái, Quán Âm Như Lai, già tỏa giải thoát nguyện Nam mô tạo Pháp thuyền du khổ hải, Quán Âm Như Lai, độ tận chúng sinh nguyện Nam mô Tiền tràng phan, hậu Bảo cái, Quán Âm Như Lai,tiếp dẫn Tây phương nguyện Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai, Di Đà thọ ký nguyện Nam mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán Âm Như Lai, quả tu thập nhị nguyện

Nghệ thuật sống khỏe